Vyjmutí pozemku z půdního fondu

 

Pokud se teprve chystáte pozemek pro stavbu vašeho vysněného domu koupit, je dobré si předem na katastru nemovitostí ověřit, zda s touto koupí nebudou spojené další náklady s tzv. vyjmutím ze Zemědělského půdního fondu (ZPF). V případě, že takový pozemek již vlastníte, bude jeho odnětí ze ZPF prvním krokem.

Jakých pozemků se vyjmutí ze Zemědělského půdního fondu týká?

Zemědělský půdní fond je dle zákona základním přírodním bohatsvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí.

Spadají sem pozemky zemědělsky obdělávané:

 • orná půda
 • vinice
 • chmelnice
 • trvalé travní porosty
 • zahrady
 • ovocné sady
 • a dále půda, která má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávaná není.

Do ZPF také patří:

 • rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže
 • polní cesty
 • závlahové vodní nádrže
 • odvodňovací příkopy
 • hráze sloužící k ochraně před zamokřením apod.

Jak odnětí z půdního fondu probíhá

Vyjmutí ze ZPF bývá součástí dokumentace ke stavebnímu povolení. Na základě plné moci o něj může zažádat například realitní makléř, nebo projektant. Samozřejmě si o odnětí z půdního fondu můžete zažádat jako majitelé pozemku sami. Žádost naleznete na webových stránkách pověřeného úřadu. Obecně se jedná o úřady s rozšířenou působností Odbor životního prostředí.

Jak žádost o vyjmutí z půdního fondu vyplnit

Kromě základních údajů, jakými jsou vaše celé jméno, místo trvalého bydliště a datum narození, musíte ve formuláři vyplnit i:

 • účel zamýšleného odnětí ze ZPF
 • vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF
 • dobu odnětí (dočasné či trvalé)
 • výměru parcely požadovanou k vyjmutí

k žádosti musíte dále dodat:

 • výpis z katastru nemovitostí o pozemku, kterého se navrhované odnětí týká
 • vyznačení vlastnických vztahů k danému pozemku
 • zákres odnímané plochy v pozemkové mapě z katastru nemovitostí
 • vyjádření vlastníka půdy
 • bilanci skrývky kulturní vrstvy půdy a návrh způsobu hospodářského využití
 • výsledky pedologického průzkumu
 • informace o odvodnění a závlahách
 • informace o protierozních opatřeních

Poplatek za odnětí půdy ze ZPF

Při podání žádosti o vyjmutí pozemku z půdního fondu je nutné zaplatit příslušný poplatek. Jeho výše se vypočítává z bonity půdy (BPEJ), která je k dohledání v katastru nemovitostí. Bonita se dále vynásobí koeficientem třídy ochrany půdy a velikosti pozemku.

Koeficienty třídy ochrany:

 • I. třída –  x9
 • II. třída – x6
 • III. řída – x4
 • IV. třída – x3
 • V. třída –  x3

Jak dlouho trvá vyjmutí ze ZPF?

Žádost bývá vyřešena většinou do 30 dnů. V některých případech bývá lhůta prodloužena až na 60 dní. V závislosti na tom, na jaké úředníky narazíte, mnohdy postačí podat žádost se všemi přílohami a samotný výpočet již provede, nebo s ním alespoň pomůže, daný pracovník úřadu.

Vzhledem k nemalé výši poplatků je dobré promyslet, jak velkou plochu daného pozemku budete chtít z půdního fondu vyjmout.

Nechcete mít starosti s papírováním a neplatit více, než je nutné? Vyberte si svého "Šampiona" ze světa realit a ušetřete čas i finance.