Pronajímáte byt? Jaká jsou vaše práva a povinnosti

 

Povinnosti pronajímatele: Odevzdání bytu do užívání

Na základě uzavřené nájemní smlouvy je povinností pronajímatele předat byt nájemci v takovém stavu, aby jej mohl užívat = byt způsobilý užívání. Co to znamená? Myslí se tím, že byt odpovídá podmínkám ujednaným v nájemní smlouvě. Pokud nejsou ve smlouvě zvláštní podmínky sepsány, považuje se za způsobilý takový byt, který je čistý, v dobrém stavu a jsou-li zajištěny nezbytné služby spojené s užíváním bytu.

Mezi nezbytné služby patří:

 • dodávky vody a odvod vod odpadních
 • dodávky tepla
 • odvoz komunálního odpadu
 • úklid společných částí domu
 • čistění komínů
 • provoz výtahu (pokud je v domě)
 • zajištění příjmu televizního a rozhlasového vysílání

Rozsah těchto služeb se však může lišit v závislosti na kategorii daného bytu. U bytů luxusnějších mohou být za nezbytné považovány jiné služby. Všechny požadavky se můžou upravovat a rozšířovat v nájemní smlouvě.

Za předaný byt se považuje ten, od kterého má nájemce klíče a nic mu nebrání v přístupu do něj.

Povinnosti pronajímatele: Řádné vyúčtování služeb

Pronajímatel je povinen vyúčtovat skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby za zúčtovací období a do nejpozději čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období jej doručit nájemci. Zúčtovací období je zpravidla jeden kalendářní rok a jeho začátek určí pronajímatel. Začátky pro jednotlivé služby mohou být odlišné.

Ve vyúčtování musí být dále uvedena celková výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby byly zřejmé případné rozdíly mezi částkami. V případě přeplatku či nedoplatku dle vyúčtování, musí dojít k finančnímu vyrovnání pro obě strany a to nejpozději do čtyř měsíců od doručení vyúčtování nájemci, není-li smlouvou stanoveno jinak.

Pokud si nájemce písemně zažádá o nahlédnutí do vyúčtování, je pronajímatel povinen mu toto umožnit. Musí doložit náklady a způsob rozúčtování jednotlivých služeb, jakým způsobem byla stanovena výše záloh a také umožnit nájemci pořízení kopií dokladů.

Povnnosti pronajímatele: Opravy bytu

Drobné opravy související s užíváním bytu hradí nájemce, není-li smlouvou určeno jinak. Co vše je zahrnuto do drobných oprav a údržby bytu, je možné konkretizovat v nájemní smlouvě.

Pokud nájemce v bytě objeví větší poškození nebo vadu, oznámí toto bez odkladu pronajímateli. Ten je povinen, v co nejkratší době od nahlášení nájemcem vadu odstranit. Pokud tak neučiní, může nájemce tuto vadu odstranit sám a následně žádat proplacení nákladů, které může proběhnout i formou slevy na nájemném.

Práva pronajímatele: Výběr nájemného

Výše nájemného a jeho případné zvýšení například v rámci inflace, musí být stanoveno v nájemní smlouvě. Pokud zvýšení nájemného ve smlouvě uvedené není, má pronajímatel právo toto nájemci písemnou formou navrhnout, a to do výše srovnatelné s nájmem obvyklým v daném místě.

Práva pronajímatele: Požadavek kauce

Pronajímatel má ze zákona právo požadovat po nájemci tzv. kauci nebo-li jistotu a to až do výše tří měsíčních nájmů. Tyto finance slouží jako pojistka pro případné neplacení nájmu, nebo k úhradě škod, které v bytě nájemce napáchal.

V případě ukončení nájmu, je kauce nájemci vrácena v plné výši, nebo jsou od ní odečteny případné dluhy vůči pronajímateli.

Práva pronajímatele: Kontrola bytu

Za účelem oprav a údržby má pronajímatel právo na kontrolu bytu i vstup do něj. Nájemce o tomto musí být informován a pronajímateli do bytu vstup umožnit. Pokud pronajímatel svým vstupem potřebuje zabránit případně škodě, není předchozí informování nájemci vyžadováno.

Práva pronajímatele: Přistěhování dalších osob

V nájemní smlouvě má pronajímatel právo vyhradit si souhlas s přistěhováním dalších osob do pronajatého bytu. To však neplatí u osob blízkých (rodiče, děti, prarodiče, manžel/manželka, sourozenci, partner/partnerka, vnoučata). Pronajímatel má ale právo požadovat v bytě takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu.

Také si pronajímatel může ve smlouvě vyhradit souhlas s tím, že nájemce může byt pronajímat třetí osobě.

Práva pronajímatele: Výpověď nájmu

V případě porušení povinností ze strany nájemce má pronajímatel právo vypovědět nájem. Nezávisle na tom, zda je smlouva uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou, musí být výpověď podána písemnou formou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Za porušení povinností nájemce je považováno:

 • nezaplacení nájemného
 • pronajmutí bytu třetí osobě bez souhlasu pronajímatele
 • odsouzení za trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo jeho majetku
 • pokud musí být byt ve veřejném zájmu vyklizen
 • další obdobně závažné důvody vedoucí k výpovědi nájmu

V případě uzavření smlouvy na dobu neurčitou má pronajímatel právo vypovědět nájem pokud potřebuje byt pro sebe nebo blízkého člena rodiny. V případě, že z tohoto důvodu byt do jednoho měsíce nevyužije, musí jej bývalému nájemci nabídnout opět k pronájmu, nebo mu uhradit vzniklou škodu.

Práva pronajímatele: Okamžitá výpověď

V případě neplacení nájmu déle než tři měsíce, má pronajímatel právo dát nájemníkovi okamžitou výpověď za zvlášťzávažné porušení jeho povinností. Této výpovědi však musí předcházet písemná výzva nájemci, aby dlužnou částku do určité doby zaplatil. Pokud tak neučiní, má na vyklizení bytu lhůtu jednoho měsíce.

Pokud byste si nevěděli rady, zeptejte se svého "Šampiona" ze světa realitních makléřů