Na jaké smlouvy se připravit při koupi nemovitosti

 
podpis kupní smlouvy

Pořízení nemovitosti je, co se dokumentace týká, poměrně složitá záležitost. Čeká nás totiž prostudování a podepsání až čtyř nezbytných smluv. Smlouvy rezervační, Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, Smlouvy o úschově kupní ceny a samotné Kupní smlouvy. Tyto dokumenty budou potřeba jak u koupi přes realitní kancelář, tak i při přímé komunikaci s prodávajícím.

Smlouva rezervační

Tato smlouva bývá prvním dokumentem, se kterým se po výběru nemovitosti setkáte. Jejím podpisem vyjadřujete svůj vážný zájem nemovitost koupit a zajišťuje vám, že po danou dobu nebude prodávající moci nemovitost dále nabízet či prodat někomu jinému. Vám tím vzniká prostor na kontrolu právního i faktického stavu nemovitosti a zajištění finančních prostředků na její koupi.

Rezervační smlouva upravuje podmínky koupě, především co přesně kupujete, za kolik a jaká bude forma úhrady. Dále pak výši tzv. rezervačního poplatku, který vychází z dohody smluvních stran dle povahy nemovitosti. V případě, že nevyužijete služeb realitní kanceláře, doporučujeme uložit rezervační poplatek v notářské nebo advokátní úschovně. Tento poplatek je možno započítat k úhradě kupní ceny nemovitosti, a nebo je použít jako smluvní pokutu při případném nedodržení podmínek stanovených v rezervační smlouvě. Vše ale musí být ve smlouvě vymezeno.

Základní náležitosti rezervační smlouvy:

  • Doba, po kterou je nemovitost rezervována – doba, po kterou máte čas na zjištění právního a faktického stavu nemovitosti, zajištění finančních prostředků a příprava dalších nezbytných smluv.
  • Pozastavení prodeje či nabízení dané nemovitosti jiným klientům.
  • Výše rezervačního poplatku.
  • Možnost započtení rezervačního poplatku na úhradu ceny nemovitosti.

Smlouva a budoucí kupní smlouvě (BKS)

Dalším důležitým dokumentem, který předchází nákupu nemovitosti je smlouva o budoucí kupní smlouvě. V této smlouvě najdete dohodu mezi budoucím prodejcem a budoucím kupujícím o podmínkách, které jsou obě strany povinny splnit do určitého data, aby mohla být následně podepsána smlouva kupní. V případě kupujícího se jedná především o složení finančních prostředku na koupi nemovitosti do úschovny, nebo zajištění hypotéky. Ze strany prodávajícího pak odstranění případných právních vad nemovitosti.

Podpisem této smlouvy obě strany stvrzují, že dojde k prodeji nemovitosti za domluvenou cenu a že tato cena bude řádně a včas uhrazena. V této smlouvě je doporučeno sjednat smluvní pokutu pro případ, že by v dohodnutém termínu nedošlo k podepsání kupní smlouvy ze strany prodávajícího nebo kupujícího, a také upravit podmínky pro odstoupení od smlouvy.

Při sjednávání úvěru u banky, je tato smlouva velice důležitá. Na jejím základě se sjednávají podmínky úvěru a jeho čerpání. Proto je důležité, aby obsahovala následující náležitosti:

  • termín uzavření kupní smlouvy
  • obsah kupní smlouvy - přesné označení nemovitosti, výše kupní ceny, podmínky úhrady kupní ceny, přesné určení smluvních stran
  • výše smluvní pokuty – jaká bude náhrada škody, možnosti odstoupení od smlouvy

Smlouva o úschově kupní ceny

V dnešní době se s penězi nevyplácí riskovat a opatrnost je vždy vaší pojistkou. Proto se bez této smlouvy prodej nemovitosti obejde jen stěží. Peníze ve výši kupní ceny nemovitosti jsou po dobu mezi podpisem kupní smlouvy a novým zápisem do katastru nemovitostí uloženy v úschovně u třetí nestranné osoby. Může jí být například notář, advokát nebo i realitní kancelář. Tak je zajištěno, že prodávající své peníze obdrží, ale až ve chvíli, kdy vy budete v katastru nemovitostí zapsáni jako vlastníci.

Smlouva kupní

Finální a nejdůležitější dokument při koupi nemovitosti je kupní smlouva. Proto by měla být každá tato smlouva specifická s popisem konkrétní nemovitosti a ne jen vzorová, kterých se na internetu vyskytuje velké množství. Špatnou nebo neúplnou specifikací byste mohli lehce přijít o nějakou část patřící k nemovitosti, jako je například sklep, přístup k domu, parkovací místo atd.

Velice důležité je také přesné uvedení výše kupní ceny a způsob její úhrady. Dále pak je třeba v kupní smlouvě uvést harmonogram prodeje nemovitosti. V jakém termínu dojde k úhradě kupní ceny do úschovy, jak a s čím se bude čekat na převod nemovitostí na katastru a kdy dojde k předání nemovitosti.

Točí se vám z tolika smluv hlava? Svěřte se do rukou svého "Šampiona" ze světa realit. Vyřídí za vás všechny dokumentace a pohlídá patřičné náležitosti. 

Relevantní odkazy