Kdy (ne)platit daň z příjmu při prodeji nemovitosti?

 

Věděli jste, že příjem z prodeje nebo převodu nemovitosti podléhá dani z příjmu a zároveň je nutné podat daňové přiznání? Pokud ale splňujete alespoň jednu z následujících podmínek, budete od povinnosti odvést daň z příjmu osvobozeni.

Vlastníte nemovitost déle než 5 let

Povinnost platit daň odpadá, pokud nemovitost nebo družstevní podíl vlastníte minimálně 5 let. V případě dědictví se tato lhůta zkracuje (o tomto jsme informovali v předcházejícím článku týkající se prodeje zděděné nemovitosti).

Osvobození od daně však neplatí v případě, že prodávaná nemovitost je nebo ve lhůtě 5 let před prodejem byla zahrnuta do obchodního majetku.

V nemovistosti bydlíte alespoň 2 roky

V případě, že nemovitost vlastníte a bezprostředně před jejím prodejem jste v ní měli bydliště alespoň 2 roky, jste taktéž od daně z příjmu osvobozeni. Bydlištěm se v tomto případě nerozumí příhlášený trvalý pobyt, ale místo, kde máte stálý byt za okolností, z nichž by šlo usuzovat, že se zde trvale zdržujete. Jde tedy o bydliště, kde svým jménem hradíte například energie a služby, kam si necháváte zasílat poštu a kde váš pobyt mohou dosvědčít například sousedé.

Prodej za účelem uspokojení bytové potřeby

Daň z příjmu neplatíte ani v případě, že jste v prodané nemovitosti bydleli a příjem z prodeje použijete k vyřešení svých bytových potřeb. Co to přesně znamená? Například využijete získané peníze ke koupi nového bytu nebo k rekonstrukci.

Nutno však připomenout, že je třeba si ohlídat dobu, po kterou musíté utržené peníze investovat. Tato doba je maximálně 1 rok od chvíle, kdy jste peníze obdrželi. Dále nezapomínejte, že přijaté peníze je potřeba oznámit finančnímu úřadu nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém jste peníze získali.

POZOR: Pokud do nového bydlení, nebo rekonstrukce investujete méně, než jste utržili za prodej, rozdíl mezi těmito částkami dani z příjmu podléhá. V takovém případě rozdíl z částky musíte dodanit.

V případě, že tyto podmínky pro osvobození od daně nesplníte, je vaší povinnosti příjem přiznat pomocí daňového přiznání a daň z příjmu státu odvést.

Jak na daňový formulář:

Na formuláři uvedete jako výdaj proti příjmu vámi zaplacenou kupní cenu nové nemovitosti. Daň se platí pouze v případě kladného rozdílu. Do výdajů lze započítat například i náklady spojené s prodejem nemovitosti a výši zaplacené daně z převodu nemovitosti. Pokud nemovitost prodáte se ztrátou, daň z příjmu platit nebudete.

Prodej zděděné nemovitosti

Nemovitost získaná v dědickém řízení je vždy od povinnosti daně osvobozená. V tomto případě není ani podstatné, zda se jedná o dědictví z přímé nebo vedlejší linie, pokud zůstavitel vlastnil nemovitost déle než 5 let, nebo v ní měl alespoň 2 roky trvalý pobyt.

Aby tedy vznikl nárok na osvobození od daně, musí být mezi získáním nemovitosti a jejím prodejem 5letá lhůta.

Pokud byl dědic příbuzným v první řadě (manželka/manžel, rodiče, prarodiče, děti, vnoučata), lhůta 5 let se zkracuje o dobu, po kterou dědic nemovitost prokazatelně vlastnil.

Pokud zděděná nemovitost přesáhne hodnotu 5 milionů, je dědic povinen podat daňové přiznání za zdaňovací období, ve kterém nemovitost obdržel.

Darovaná nemovitost

V případě obdržení nemovitosti darem od příbuzného v přímé i vedlejší linii, nebo od osoby, se kterou jste žili v jedné domácnosti nejméně 1 rok bezprostředně před darováním, je toto darování nemovitosti také bráno jako bezúplatné a je od daně z příjmu osvobozeno.

Ohlašovací povinnost správci daně u darované nemovitosti, jejíž hodnota přesáhne 5 milionů, však i v tomto případě zůstává.

Máte v daních za nemovitost už jasno? Pokud byste stále váhali a nebyli si jistí, obraťte se na zkušené "Šampiony" z realitního trhu. Pomohou vám s prodejem a poradí se všemi právním a finančními záležitostmi.

Relevantní odkazy