Jak přenechat majetek? Darování nebo dědictví?

 
Jak přenechat majetek? Darování nebo dědictví?

Řešíte otázku, zda majetek předem darovat, nebo nechat na dědické řízení? A co se v dnešní době vyplatí více? Jak výhodně a nejlevněji přenechat nemovitost příbuzným?

Vše, co je dobré znát o darování nemovitosti i dědictví

Pokud chcete nemovitost přenechat svým potomkům nebo rodinným blízkým, ekonomičtější variantou bude darovat ji. Na našem blogu jsme pro vás připravili shrnutí, co vše byste měli znát o darování nemovitosti i dědictví, abyste předešli případným komplikacím.

Darovací daň z nemovitosti

Od darovací daně jsou osvobozeny osoby, které patří mezi rodinné příbuzné. Pokud není obdarovaný (nabyvatel) rodinným příslušníkem dárce (ručitel), je jeho zákonnou povinností daň uhradit. Výše daně se pohybuje od 7 % do 40 % podle hodnoty nemovitosti. Nabyvatel je povinen zaplatit daň nejpozději do 30 dnů od vyměření daně.

  • Příbuzenská linie – manželé, děti, vnoučata, rodiče, prarodiče, sourozenci, strýcové, tety, synovci, neteře, manželé dětí a rodičů, osoby žijící déle než jeden rok ve společné domácnosti.
  • Ostatní – právnické osoby a fyzické osoby bez příbuzenského vztahu

Darovací smlouva stvrzující souhlasné podpisy mezi obdarovaným a dárcem musí být notářsky ověřena, a musí obsahovat přesné identifikace obdarovaného, dárce i darované nemovitosti pro úspěšný převod vlastnictví nemovitosti na katastrálním úřadu.

Věcné břemeno ve smlouvě

Darovací smlouva může obsahovat i podmínky k nabytí nemovitosti, sepsané na doložkové listině. Velmi častým případem je věcné břemeno na darovanou nemovitost, díky které budete mít jistotu a právo doživotního užívání nemovitosti. S ohledem na budoucí rizika doporučujeme sepsat smlouvu s právníkem, který dohlédne na všechny právní náležitosti dokumentu.

Darujete nemovitost zatíženou hypotékou?

Pokud se rozhodnete darovat nemovitost, která je zatížena hypotékou, budete potřebovat i souhlas věřitele (banky), u něhož je nemovitost zastavěna a vyřešit nadále úhrady splátek hypotečního úvěru. Mezi varianty splácení se nabízí vaše pokračování splátek dál, převedení plateb na obdarovanou osobu, anebo doplacení hypotéky, kde si ověřte podmínky a sankce v případě kompletního uhrazení a mimo období konce fixace.

Dědická daň z nemovitosti

Dědickou daň, stejně jako darovací daň, neplatí rodinný příbuzný. Rozdíl spočívá ve výši notářského poplatku, který musí dědic (dědicové) zaplatit, včetně dalších výdajů spojených s přípravou podkladů pro rozhodnutí soudu. Odměna notáři se vypočítává z hodnoty dědictví a může představovat velmi vysokou částku, odstupňovanou od 600 korun až po 40 000 korun českých.

Jak probíhá dědické řízení?

Dědické řízení probíhá před soudem na základě úmrtní zprávy od matričního úřadu. K soudnímu řízení se dostaví všichni potenciální dědicové a v případě pohledávek zemřelého i věřitelé. Pro vydání usnesení soudu jsou důležité předložit podklady o soupisu a ocenění majetku, případných dluhů, možné existující závěti nebo listinu o vydědění, které prověří předem notář.

Odmítnutí zadluženého dědictví

Pokud jste si jisti, že pozůstalost zahrnuje pouze dluhy, můžete dědictví odmítnout. K odmítnutí dědictví se vyžaduje prohlášení vůči soudu do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu odmítnout dědictví a o následcích odmítnutí. Uplynutím lhůty k odmítnutí dědictví právo odmítnout dědictví zaniká.