Družstevní nebo vlastnický byt?

 

Byt v osobním vlastnictví

Pokud jste vlastníkem bytu, jste zapsaný v katastru nemovitostí a s bytem můžete nakládat dle libosti. Můžete jej pronajímat, prodat nebo použít jako zástavu pro získání úvěru. Takovýto byt se stává i součástí dědictví.

Náklady spojené s bytem v osobním vlastnictví

Ve vlastním bytě neplatíte nájem, jste ale povinni přispívat do tzv. fondu oprav. Z tohoto fondu jsou hrazeny výdaje spojené s opravami a správou domu a jeho pozemku. Jako vlastník bytu jste totiž zároveň i spolumajitelem společných částí domu, stáváte se tedy členem společenství vlastníků a jako takový jste povinen se na údržbě těchto prostor podílet.

Výše příspěvku je definována Občanským zákoníkem tak, že není-li dáno jinak, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši, která odpovídá jeho podílu na společných částech domu.

Vlastníte byt, rozhodujete společně

Pokud chce společenství vlastníků jednat o rekonstrukci, modernizaci, nebo úpravách společných prostor, je zapotřebí svolat shromáždění vlastníků. K tomu aby mohly tyto úpravy začít, je potřeba souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků. V tomto případě se ovšem nesčítá počet osob, ani bytů, ale velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

Např.: Majitel třípokojového bytu má "větší" hlas, než majitel jednopokojového.

Rekonstrukce a prodej vlastního bytu

V případě rekonstrukce či oprav v bytě samotném, nepotřebujete ničí souhlas, ale veškeré náklady s tímto spojené si hradíte sami. Další náklady přichází s případným prodejem bytu, které podléhá zdanění. Musíte odvést daň z převodu nemovitosti, příjem uvést v daňovém přiznání a cenu bytu doložit znaleckým posudkem.

Družstevní byt

Koupí družstevního bytu můžete výrazně ušetřit, ale nebudete jej vlastnit. Vlastníkem družstevního bytu je družstvo (právnická osoba). Vy si kupujete pouze družstevní podíl, na základě kterého se stáváte členem družstva, a tím si zajistíte právo nájmu v konkrétní bytové jednotce. Družstevní podíl je možné také zdědit.

Pronájem a prodej družstevního bytu

Bez souhlasu družstva nemůžete družstevní byt pronajímat. Nemůžete s ním ani ručit pro případ získání úvěru nebo hypotéky.

Ovšem i takto zakoupený byt můžete "prodat". Spíše tedy, převést svůj vlastnický podíl na kohokoliv jiného, a to i bez souhlasu družstva. K tomuto převodu dojde ve chvíli, kdy družstvo obdrží od dosavadního člena písemné oznámení o převodu členství a také písemný souhlas od člena nového. V tomto případě není potřeba dokládat znalecký posudek ani odvádět daň z převodu nemovitosti.

Náklady spojené s družstevním bytem

Jako člen družstva platíte v bytě nájemné, které zahrnuje fond oprav a poplatky za služby. Nájem se vypočítává z velikosti bytu. Náklady na běžnou údržbu a drobné opravy si zde hradíte sami. Větší opravy hradí družstvo. V případě rekonstrukce, kterou si budete hradit sami, potřebujete od družstva souhlas.

Vlastníte družstevní byt? Chodíte na členské schůze

K jednání o rekonstrukci, modernizaci, úpravách společných prostor, nebo jen k zajištění jakýchkoliv náprav, je u družstva svolávána členská schůze. Zde se počítá hlas každého člena. Aby byla schůze usnášeníschopná, je potřeba přítomnost nadpoloviční většiny členů družstva.

Rizika spojená s družstevním bytem

Ve chvíli špatného hospodaření družstva, nebo jeho platební neschopnosti, mohou následky nést i nájemníci. Družstvo za porušení svých závazků zodpovídá celým majetkem.

V případě konkurzu se celý dům a všechny bytové jednotky stanou součástí konkurzní podstaty, družstvo se zruší a jeho členové přijdou o svá práva uvedená ve stanovách. Pokud dojde k exekuci, nezaniknou nájmy jednotlivých bytových jednotek, nájemci však ztratí svá práva na podílu majetku a byty jim pak mohou být pouze pronajaty.

Jaký byt si tedy vybrat?

V podstatě jsou s oběma byty spojena podobná práva. V případě že budete chtít s bytem více nakládat, především ho pronajímat, je lepší pořídit si byt do osobního vlastnictví. Pokud budete chtít v bytě "pouze" bydlet, je levnější variantou pořídit si byt družstevní.

Nevíte si rady s nákupem či prodejem bytu? Vyberte si svého realitního "Šampiona", který vám s nemovitostí poradí. 

Relevantní odkazy